Văn bản theo người ký: Bùi Văn Ga

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 43/2011/TT-BGDĐT 04/10/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
2 46/2011/TT-BGDĐT 17/10/2011 Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học
3 52/2011/TT-BGDĐT 11/11/2011 Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
4 54/2011/TT-BGDĐT 15/11/2011 Ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp
5 59/2011/TT-BGDĐT 15/12/2011 Ban hành chương trình khung TCCN các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ KT địa chất, địa vật lý và trắc địa; Công nghệ KT điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ KT cơ khí; Công nghệ KT kiến trúc và công trình XD.
6 60/2011/TT-BGDĐT 15/12/2011 Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống.
7 61/2011/TT-BGDĐT 15/12/2011 Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành: Khai thác vận tải.
8 62/2011/TT-BGDĐT 15/12/2011 Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến nông lâm
9 63/2011/TT-BGDĐT 15/12/2011 Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ sinh học
10 66/2011/TT-BGDĐT 30/12/2011 Ban hành Chương trình học phần Kỹ năng giao tiếp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
11 01/2012/TT-BGDĐT 13/01/2012 Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe, trình độ đại học
12 02/2012/TT-BGDĐT 13/01/2012 Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học.
13 04/2012/TT-BGDĐT 15/02/2012 Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
14 09/2012/TT-BGDĐT 05/03/2012 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
15 11/2012/TT-BGDĐT 07/03/2012 Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
16 24/2012/TT-BGDĐT 29/06/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
17 25/2012/TT-BGDĐT 29/06/2012 Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp
18 31/2012/TT- BGDĐT 12/09/2012 Ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh
19 37/2012/TT-BGDĐT 30/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp
20 39/2012/TT-BGDĐT 05/11/2012 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục
21 49/2012/TT-BGDĐT 12/12/2012 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học
22 22/2014/TT-BGDĐT 09/07/2014 Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
23 31/2012/TT- BGDĐT 12/09/2012 Thông tư ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh
24 34/2012/TT-BGDĐT 26/09/2012 Thông tư ban hành chương trình học phần Khởi tạo doanh nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
25 39/2012/TT-BGDĐT 05/11/2012 Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục
26 08/2013/TT-BGDĐT 08/03/2013 Thông tư ban hành chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
27 14/2013/TT-BGDĐT 08/05/2013 Thông tư ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Máy tính
28 15/2013/TT-BGDĐT 08/05/2013 Thông tư ban chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Khai thác vận tải
29 24/2013/TT-BGDĐT 04/07/2013 Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2013 và Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
30 26/2013/TT-BGDĐT 15/07/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
31 28/2013/TT-BGDĐT 16/07/2013 Bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
32 55/2012/TT-BGDĐT 25/12/2012 Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
33 57/2012/TT-BGDĐT 27/12/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
34 62/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
35 03/2013/TT-BGDĐT 20/02/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
36 08/2013/TT-BGDĐT 08/03/2013 Ban hành Chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
37 11/2013/TT-BGDĐT 29/03/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
38 13/2013/TT-BGDĐT 08/05/2013 Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ dầu khí và khai thác
39 17/2013/TT-BGDĐT 08/05/2013 Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Sản xuất, chế biến khác
40 20/2013/TT-BGDĐT 06/06/2013 Ban hành quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học
41 17/VBHN-BGDĐT 15/05/2014 Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
42 17/2013/TT-BGDĐT 08/05/2013 Thông tư ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Sản xuất, chế biến khác
43 13/2013/TT-BGDĐT 08/05/2013 Thông tư ban hành chương trình khung TCCN các nhóm ngành: hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; cơ khí; kỹ thuật điện, ĐTVT; dầu khí và khai thác
44 21/VBHN-BGDĐT 16/06/2014 Văn bản hợp nhất Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
45 12/VBHN-BGDĐT 25/04/2015 Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
46 15/2014/TT-BGDĐT 15/05/2014 Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
47 22/2014/TT-BGDĐT 09/07/2014 Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
48 08/2015/TT-BGDĐT 21/04/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
49 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
50 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
thitsdha_1
svvattta_1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây